Landgoed Gulbergen heeft voor veel mensen betekenis: bewoners, omwonenden, ondernemers, sportverenigingen, natuurverenigingen, eigenaren, pachters, huurders, sporters, wandelaars, fietsers, verschillende overheden, enzovoort. Uiteenlopende groepen, met ook uiteenlopende belangen. Desondanks bieden de uitkomsten van het participatietraject een duidelijk beeld van hoe de betrokkenen de toekomst van Gulbergen voor zich zien. Tussen februari en mei 2022 gingen enkele honderden belangstellenden hier over in gesprek met het projectteam Gulbergen.

Gesprekken
Ruim 200 betrokkenen namen live deel aan een webinar op 24 februari 2022, dat ook nadien nog door bijna 400 mensen werd bekeken. 276 Deelnemers leverden input door een online vragenlijst in te vullen. Verder deden zo’n 150 mensen mee aan één van de klankbordgesprekken of bewonersavonden over de ontwikkeling van het gebied. Ook sprak het projectteam Landgoed Gulbergen met 11 initiatiefnemers met een concreet idee of plan voor het gebied.

Recht doen aan inbreng
“We zijn ongelofelijk blij en dankbaar voor zoveel betrokkenheid en inbreng,” reageert Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek en portefeuillehouder Landgoed Gulbergen in het Dagelijks Bestuur van MRE. “De uitkomsten maken glashelder hoe de mensen de toekomst van het gebied zien. Aan ons nu de schone en uitdagende taak om een plan te ontwikkelen dat zoveel mogelijk recht doet aan al die inbreng. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar we zijn het de regio én de generaties na ons verplicht om hier iets goeds van te maken!”

Waardering voor de berg, de rust en het groen
Uit het participatietraject blijkt dat betrokkenen met name het unieke karakter van de berg, het groene landschap en de relatieve rust van het gebied, midden in een dichtbevolkt stedelijk gebied, sterk waarderen. Men waardeert het weidse uitzicht vanaf de berg, de – met uitzondering van de golfbaan - vrije toegankelijkheid en de mogelijkheid om er te sporten (met name hardlopen, wielrennen, mountainbiken, golfen) en recreëren (wandelen, fietsen).

Rommelig en verwaarloosd
De deelnemers maken ook kanttekeningen. Zo oogt het gebied wat verwaarloosd en rommelig. Onduidelijke, onjuiste en gedateerde bewegwijzering, hekken en zwerfafval dragen bij aan dit beeld, en ook het gasstation van Carbiogas is voor sommigen een doorn in het oog. Voor wandelaars en fietsers ontbreken goede faciliteiten, zoals parkeerruimte, bankjes, goed aangegeven wandel- en fietsroutes en sanitaire voorzieningen.

Toekomstig stadspark van de regio
Uit alle gesprekken die zijn gevoerd is een scherpe rode draad te ontdekken als het gaat om de gewenste toekomstige kwaliteiten van het gebied. Zo is veelvuldig de wens geuit om het gebied voor iedereen toegankelijk te houden, en de nadruk te leggen op het groene en recreatieve karakter van het gebied. Veelvuldig is de term regionaal stadspark genoemd. In een steeds drukker wordende regio, gekenmerkt door groei en innovatie en forse uitbreidingsplannen voor woningbouw en bedrijvigheid, zou juist dit gebied daarvan gevrijwaard moeten worden en als uitloopgebied moeten dienen voor de regio.

Zuidelijk deel: groen recreatiegebied
Veel deelnemers zien het zuidelijk deel van het gebied vooral als een groen, parkachtig recreatie-gebied, met ruimte voor (meer) bezoekers, parkeren en recreatieve en sportieve activiteiten op en rondom de berg. Daarvoor kan dit deel van het gebied wel een opknapbeurt gebruiken.

Noordelijk deel: groen en rustiger
Het noordelijk deel zou volgens de meeste participanten ook groen moeten blijven, maar met meer rust en een combinatie van bos, cultuurhistorie, natuurinclusieve agrarische activiteiten (zoals een Herenboeren-concept, voedselbos of fruitboomgaard), eventueel in combinatie met het in beperkte mate opwekken van duurzame energie. Maar altijd met respect voor de aanwezige natuur. Voor woningbouw of een vakantiepark is maar bij een beperkt deel van de participanten animo.

Niet makkelijk
Veel gesprekken gaan ook over de opdracht van het MRE-bestuur om tot een budgettair neutraal resultaat te komen. Participanten beseffen dat het door hen gewenste kwaliteitsbeeld niet gemakkelijk zal leiden tot een financieel sluitend perspectief. Nadrukkelijk komt vanuit participanten dan ook de oproep aan de overheden om te zoeken naar oplossingen om vooral de maatschappelijke meerwaarde van een groen uitloopgebied mogelijk te maken.

Participatieverslag

De oogst van alle gesprekken is samengebracht in een participatieverslag. Het participatieverslag geeft een impressie van water leeft in het gebied, hoe mensen Gulbergen waarderen, welke toekomst zij voor het gebied zien, welke suggesties, ideeën en kanttekeningen zij graag aan het bestuur van MRE willen meegeven als input en inspiratie voor de keuze en verdere uitwerking van een voorkeursscenario voor het gebied.

Ook zijn de resultaten van het online onderzoek en de verslagen van de gesprekken als bijlage bijgevoegd bij het participatieverslag. 

Lees hier het participatieverslag