Proces

 

De ontwikkeling van landgoed Gulbergen kent verschillende fases:

 Proces Gulbergen

 

 

 

 

 

 

 

  1. Verkenningsfase 
  2. Participatiefase 
  3. Voorkeursscenario
  4. Uitvraag en aanbesteding
  5. Omgevingsplan 

 

Verkenningsfase 

Het projectteam van de Metropoolregio Eindhoven en de landschapsarchitect doen een brede verkenning naar alle mogelijke scenario’s op landgoed Gulbergen. Ook brengt het projectteam in beeld welke kaders en randvoorwaarden er gelden. Denk aan de Omgevingsvisie van gemeenten en provincie, de in het gebied aanwezige plant- en diersoorten, het watersysteem, het verkeer over weg, water en spoor, financiële kaders, milieueisen en andere wet- en regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening.

In deze verkenningsfase, die naar verwachting duurt tot eind 2021, spreekt het projectteam met diverse betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, verenigingen, pachters en grondeigenaren en maatschappelijke organisaties. Ook halen het projectteam en de landschapsarchitect input en kennis op bij deskundigen en partners (gemeenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Prorail).

Deze inventarisatie leidt tot een eerste ‘oogst’ van mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van landgoed Gulbergen. Sommige scenario’s vallen direct af, omdat ze niet voldoen aan de hierboven genoemde kaders en randvoorwaarden.

Maar er is ook nog de nodige ruimte om keuzes te maken. De besturen van MRE en de beide grondgebiedgemeenten (Nuenen en Geldrop-Mierlo) nemen naar verwachting eind 2021 een besluit over het vrijgeven van de scenario’s voor participatie. Zij maken op dat moment géén bestuurlijke keuzes, maar willen éérst het gesprek met de omgeving (participatie) aangaan.

 

Participatiefase 

De brede verkenning naar alle scenario’s is het startpunt van een brede gespreksronde met alle belanghebbenden, de omgeving en andere belangstellenden. Doel van deze fase is om reacties, input en ideeën input op te halen. MRE maakt graag gebruik van de ervaringsdeskundigheid van bewoners, omwonenden, ondernemers en gebruikers in het gebied. Iedereen kan deelnemen aan de gespreksronde. Dat kan op verschillende manieren. Ook vindt een marktconsultatie plaats. Het is immers de bedoeling dat het uiteindelijke voorkeursscenario óók interessant genoeg is voor marktpartijen om zich te willen inschrijven. Bent u projectontwikkelaar en heeft u belangstelling voor de marktconsultatieronde? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Voorkeursscenario

De input uit het participatietraject wordt verzameld in een participatieverslag. Dit verslag, én dat van de marktconsultatie leveren een belangrijke bijdrage aan de keuzes voor Gulbergen. Eén of meerdere kansrijke scenario’s worden gedetailleerd uitgewerkt en doorgerekend. Dat leidt tot een voorkeursscenario. Daarover gaan wij graag opnieuw met betrokkenen in gesprek.

 

Uitvraag en aanbesteding

Als het voorkeursscenario ook bestuurlijk vastgesteld is, start de formele uitvraag naar marktpartijen. Na een aanbestedingsprocedure kan gunning plaatsvinden.  

 

Omgevingsplan

Als de belangrijkste keuzes voor de toekomst van Gulbergen zijn gemaakt, wordt het Omgevingsplan voor Gulbergen herzien en vastgesteld. Bij het wijzigen van een omgevingsplan is inspraak mogelijk.