Proces

 

De ontwikkeling van landgoed Gulbergen kent verschillende fases:

 Proces Gulbergen

 

 

 

 

 

 

 

  1. Verkenningsfase 
  2. Participatiefase 
  3. Voorkeursscenario
  4. Uitvraag en aanbesteding
  5. Omgevingsplan 

 

Verkenningsfase 

Het projectteam van Metropoolregio Eindhoven en de landschapsarchitect doen een brede verkenning naar alle mogelijke ontwikkelrichtingen op Landgoed Gulbergen. Passend binnen de doelen en ambities voor het gebied, én passend binnen de kaders en randvoorwaarden die gelden. Denk aan de Omgevingsvisie van gemeenten en provincie, de in het gebied aanwezige plant- en diersoorten, het watersysteem, het verkeer over weg, water en spoor, financiële kaders, milieueisen en andere wet- en regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening. De resultaten hiervan kunt u lezen in de ruimtelijke verkenning.  

In deze verkenningsfase, die duurt tot februari 2022, spreekt het projectteam met diverse betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, verenigingen, pachters en grondeigenaren en maatschappelijke organisaties. Ook halen het projectteam en de landschapsarchitect input en kennis op bij deskundigen en partners (grondgebiedgemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, ProRail). Ook de Adviescommissie Gulbergen en de Stuurgroep Gulbergen zijn nauw betrokken.

De inventarisatie leidt tot een eerste ‘oogst’ van mogelijke ontwikkelrichtingen voor landgoed Gulbergen. Begin 2022 neemt het Dagelijks Bestuur van MRE een besluit over het vrijgeven van de mogelijke ontwikkelrichtingen voor participatie. Er worden op dit moment nog geen bestuurlijke keuzes gemaakt.

 

Participatiefase 

De mogelijke ontwikkelrichtingen dienen als startpunt en inspiratiebron van een brede dialoog. Tijdens deze dialoog willen wij bij alle betrokkenen en belanghebbenden bevindingen, ideeën en aanvullingen ophalen die van belang kunnen zijn voor de verdere planuitwerking. Betrokkenen kunnen op verschillende manieren met ons meedenken en -praten. Ook vindt een marktconsultatie plaats. Het is immers de bedoeling dat de uiteindelijke ontwikkelrichting óók interessant genoeg is voor marktpartijen om zich te willen inschrijven. Bent u projectontwikkelaar en heeft u belangstelling voor de marktconsultatieronde? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Voorkeursscenario

De input uit het participatietraject wordt verzameld in een participatieverslag. Dit verslag, én dat van de marktconsultatie leveren een belangrijke bijdrage aan de keuzes voor Gulbergen. Eén of meerdere kansrijke ontwikkelrichtingen worden gedetailleerd uitgewerkt en doorgerekend. Dat leidt tot één voorkeursscenario. Daarover gaan wij graag opnieuw met betrokkenen in gesprek.

 

Uitvraag en aanbesteding

Als het voorkeursscenario ook bestuurlijk vastgesteld is, start de formele uitvraag naar marktpartijen. Na een aanbestedingsprocedure kan gunning plaatsvinden.  

 

Omgevingsplan

Als de belangrijkste keuzes voor de toekomst van Gulbergen zijn gemaakt, wordt het Omgevingsplan voor Gulbergen herzien en vastgesteld. Bij het wijzigen van een omgevingsplan is inspraak mogelijk.