Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.

De ontwikkeling

 1. Er waren al eerder plannen voor Gulbergen. Waarom nu weer een nieuw plan?
  Eerdere plannen waren geen integrale plannen voor het gehele gebied met een sluitende financiële onderbouwing. Om een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk te maken heeft MRE de erfpacht met Attero beëindigd. Hierdoor is ze eigenaar en kan daardoor ook de ontwikkeling in eigen hand nemen.
 1. Waarom moet er één plan komen voor Gulbergen?
  Vanwege de eeuwigdurende nazorg voor de afvalberg is het belangrijk dat er een toekomstbestendig én kostendekkend plan komt. Dat maakt dat we kiezen voor een integraal plan voor het hele gebied, en niet om kleine stukjes te ontwikkelen. Dat integrale plan kan natuurlijk wel bestaan uit een combinatie van plannen.
 1. Waarom is alleen in het noordelijk deel van het gebied ontwikkeling mogelijk?
  In het zuidelijk deel wordt een groot deel van het terrein ingevuld door de golfbaan, Dierenrijk en de berg, waarop bijvoorbeeld geen bouwactiviteiten mogelijk zijn. Overigens zijn er wel degelijk ontwikkelingen en verbeteringen mogelijk in het zuidelijk deel, zoals het toevoegen van horecapunten, het verbeteren van wandel- en fietsroutes, outdooractiviteiten enzovoort.
 1. Heeft het bestuur niet al een richting in gedachten? Wordt inbreng van de omgeving wel serieus genomen?
  Het bestuur van MRE en de gemeenteraden van de grondgebiedgemeenten hebben nog helemaal geen standpunt ingenomen. We hebben nu eerst geïnventariseerd wat er mogelijk is in het gebied, daarover gaan we in gesprek. Daarna volgt de uitwerking en het maken van keuzes. Deze worden dan voorgelegd aan de politiek.
 1. Wie bepaalt nu uiteindelijk wat er komt? De Metropoolregio Eindhoven of de ontwikkelaar?
  De Metropoolregio maakt een plan en zoekt een marktpartij die dat plan wil en kan uitvoeren. Daarom is het belangrijk een plan te ontwikkelen dat én past binnen de ambities van de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, én draagvlak verdient van de omgeving, én ook nog aantrekkelijk is voor de markt.
 1. Hoe gaat MRE een ontwikkelaar selecteren?
  We voeren brede marktconsultatie uit om belangstelling te peilen. Afhankelijk van het voorkeursscenario zal via een aanbesteding een zorgvuldige selectieprocedure worden uitgestippeld.


Verkeer en infrastructuur

 1. Wat gebeurt er met de spoorwegovergangen? Is een tunnel een optie?
  De spoorlijn blijft. De twee spoorwegovergangen zullen open blijven als verbinding tussen de noord- en de zuidzijde. We zijn met alle betrokken partijen bij het gebied in gesprek over de gebiedsontwikkeling, zo ook met ProRail. Op dit moment wordt er niet gesproken over een tunnel.
 1. Wat betekent de ontwikkeling van Gulbergen voor het snelfietspad?
  Het snelfietspad is een grote plus voor het gebied, het wordt daarmee gemakkelijker en sneller bereikbaar voor fietsers uit de richtingen Eindhoven en Helmond.
 1. Hoe zit het met de bereikbaarheid en de infrastructuur als er meer verkeer komt naar Gulbergen? Zijn de huidige wegen daar geschikt voor?
  Als het voorkeursscenario meer mobiliteit met zich meebrengt vraagt dat ook een nadere uitwerking voor de verkeersontsluiting. Daarvoor zien wij goede mogelijkheden.


Ideeën en initiatieven

 1. Zijn ideeën en initiatieven voor een deel van het gebied ook welkom?
  Alle ideeën zijn welkom. Wel is helder dat we toe werken naar één robuust plan voor het gebied, waar straks een marktpartij mee verder kan. Wij sluiten niet uit dat initiatieven daarbinnen een plek kunnen vinden. Daarom verzamelen we alles en leggen dat ook vast.
 1. Hoe kan ik ideeën en opmerkingen inbrengen?
  In maart 2022 kon u de online vragenlijst invullen waarin u ook ideeën kon aandragen. Ook kon u deelnemen aan één van de gespreksavonden op 28 of 31 maart. Ook na deze tijd kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.
 1. Is er ruimte voor grootschalige evenementen op Gulbergen?
  Dat hangt af van de keuzes die moeten worden gemaakt. Op dit moment faciliteren we alleen Bloem en Tuin en de Stationaire Motorenshow.
 1. Blijft het gebied vrij toegankelijk om te sporten en recreëren?
  De berg en de bossen blijven uiteraard toegankelijk zoals ze dat nu ook zijn. Voor het noordelijk deel, boven de spoorlijn, hangt de toegankelijkheid mede af van de gekozen ontwikkelrichting. Mocht er een vakantiepark komen dan zal dit wel omheind moeten worden. 
 1. Zijn er mogelijkheden voor blijvende sportfaciliteiten voor bijvoorbeeld wielrenners?
  Ja, daar zijn mogelijkheden voor die worden meegewogen bij de planvorming.

 2. Is het mogelijk om een uitkijktoren op de berg te plaatsen of er bomen te planten?
  Nee, de afvalberg is ter bescherming afgedicht met een zandlaag van 80 centimeter. Je kunt daarin geen funderingen aanleggen of bomen laten wortelen.

 
Huidige situatie

 1. Hoeveel afval ligt er onder de grond? Wat is de samenstelling daarvan? Wat lekt er naar het grondwater?
  Het grootste deel van de voormalige stortplaats is aan de onderzijde afgedicht, waardoor er niets naar het grondwater kan lekken. Voor het kleine gedeelte dat aan de onderzijde niet is afgedekt vindt voortdurend zorgvuldige monitoring van het grondwater plaats. In de tijd dat het afval gestort werd was er namelijk nog geen sprake van goede afvalscheiding.
 1. Hebben jullie ook oog voor de overlast op de berg, zoals dealers?
  Regelmatig vindt er overleg plaats met de politie en de gemeenten om deze problematiek te bespreken. Zo nodig en mogelijk worden er dan passende maatregelen genomen.
 1. Wat gebeurt er met Dierenrijk en de golfbaan?
  Er zijn nog geen besluiten over het bestemmingsplan, maar het bestaansrecht daarvan staat niet ter discussie. In de ruimtelijke verkenning adviseert de landschapsarchitect beide voorzieningen te behouden.